फादर थॉमस स्टीफन्साच्या ख्रिस्तपुराणांत मरिया मायेचो विलाप

जुवांव घस्पार फर्नान्डीस पवित्र पुस्तकांत (बायबलांत) आंकवार मरिये संबंदी मर्यादित रूपांत म्हायती शुभवर्तमानकारांनी दिल्ली आसा. पूण ‘ख्रिस्तपुराणांत’ फा. स्टीफन्सान आंकवार मरियेच्या जल्मासावन तिच्या वेगवेगळ्या रुपांचीं वर्णनां अप्रतिम उतरांनी करून तिच्या दैविकपणाक पुश्टी दिल्या. मरियेची जल्मकथा, मरियेचें कोव्हेतांतलें वास्तव्य, झुजेकडेन लग्न, निश्कलंक मरियेक गर्भ संभवप, मरिया-एलिजाबेथीची भेट, बेलया शारांत जेजू बाळकाचो जल्म, राखणे आनी तीन रायांच्या भेटेचें वर्णन, चाळीसाव्या दिसा...

GREETINGS

Hypocrisy is the tribute that vice pays to virtue.

- Fr Victor Ferrao